พระราชวชิรโมลี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรโมลี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๔๑
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, น.บ., พธ.ม.


VIEW : 5,068

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวชิรโมลี มีนามเดิมว่า สมชาย ทรงอารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวิบูลธรรมศาสน์ วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดวงษ์ สุธมฺโม วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆวิจารณ์อนันต์ สิริธมฺโม วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔ [2]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะแขวงศิริราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระบวรรังษี [3]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรโมลี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๙
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook