พระครูสุวรรณสันติคุณ (ละม้าย สนฺตกาโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณสันติคุณ (ละม้าย สนฺตกาโม)


 
วัด วัดท่าเตียน
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
 เจ้าอาวาสวัดท่าเตียน
 เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช

งานเผยแผ่

พระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook