พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน | พระสังฆาธิการ

พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน


 
เกิด ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
อายุ ๓๐ ปี
อุปสมบท ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรษา ๑๐
วัด วัดป่าดงเย็น
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 757

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าดงเย็น
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook