พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๗
วัด วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, B.A., M.A., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 9,133

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมเสนาบดี นามเดิมว่าพิมพ์ บุญรัตนาภรณ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ที่บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายบุญ บุญรัตนาภรณ์ มารดารชื่อนางสวย บุญรัตนาภรณ์


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีมะเมีย ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภิตคุณานันท์ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิศาลคุณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดอภัยเขตตาราม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ญาณวีโร"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ Bachelor of Arts (B.A.) มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๒ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้านเผยแพร่หลักธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายรางวัลพุทธคุณูปการ กาญจเกียรติคุณ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [4]

ฝ่ายการศึกษา

เจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปริยัตยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีปริยัตยาภรณ์ [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนสุธี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ บวรศีลสมาจารวินิฐ วรกิจจานุกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมเสนาบดี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๘
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๕
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๑
9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๘ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๒
wikipedia
มติมหาเถรสมาคม เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
มติมหาเถรสมาคม สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ข่าวสด พระธรรมคุณาภรณ์ สมภารวัดปทุมคงคา
ข่าวสด ‘มุทิตาสักการะ’ อายุวัฒนมงคล 72 ปี ‘พระพรหมเสนาบดี’ (พิมพ์ ญาณวีโร)
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook