พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๓
วัด วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, B.A., M.A., พธ.ด.(กิตติ์)

ชาติภูมิ


     พระพรหมเสนาบดี นามเดิมว่าพิมพ์ บุญรัตนาภรณ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ที่บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายบุญ บุญรัตนาภรณ์ มารดารชื่อนางสวย บุญรัตนาภรณ์


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีมะเมีย ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภิตคุณานันท์ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิศาลคุณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดอภัยเขตตาราม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ญาณวีโร"


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๐๐ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.๒๕๒๐ จบปริญญาตรี (ฺB.A.) จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย
พ.ศ.๒๕๒๒ จบปริญญาโท (M.A.) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ.๒๕๓๒ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้านเผยแพร่หลักธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายรางวัลพุทธคุณูปการ กาญจเกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗

ฝ่ายการศึกษา

เจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปริยัตยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีปริยัตยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนสุธี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ บวรศีลสมาจารวินิฐ วรกิจจานุกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมเสนาบดี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook