พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก) | พระสังฆาธิการ

พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)


 
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดราษฎร์บำรุง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,798

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕  เป็น เจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
 เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์ (ธ)

มรณกาล


     พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๔๘ น. สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติมงคลวัฒน์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง

ผู้แนะนำข้อมูล


ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook