พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
วัด วัดจันทน์กะพ้อ
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, Ph.D.


VIEW : 2,493

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ Doctor of Philosophy (Ph.D.)
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง
 รองเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีมงคลเมธี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook