พระมหานพพล กนฺตสีโล ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหานพพล กนฺตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.


 
เกิด ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พรรษา ๓๔
วัด วัดตะโหนดราย
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 929

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหานพพล กนฺตสีโล มีนามเดิมว่า วินัย สายสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ บิดาชื่อ นายวิชัย สายสินธุ์ มารดาชื่อ นางบุญนาค สายสินธุ์ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูปริยัตยาทร วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูปริยัติยาทร วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณสุตาคม วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเนย ปุญฺญธมฺโม วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ความชำนาญ

ด้านนวกรรมการก่อสร้าง
โบราณวัตถุ
โหราศาสตร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโหนดราย
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะตำบลบางคนที
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น พระปริยัตินิเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดตะโหนดราย

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น กรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบนักธรรม-ธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น กรรมการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ผู้แนะนำข้อมูล


พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook