พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๗
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ., M.A.


VIEW : 2,148

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระปัญญาวิมลมุนี มีนามเดิมว่า วัชรพงษ์ ม่วงงาม เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา ณ บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ชา โยมมารดาชื่อ เจิ้น


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดโพธิ์โสภาราม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูสังวราภิวัฒน์ (ดวง) วัดม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดโพธิ์โสภาราม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูวรพรตธาดา (นาค) วัดตาลปากลัด ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเมือง ปภสฺสโร วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการหวล จิณฺณวุฑฺฒิ วัดโพธิ์โสภาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดอรุณ ฯ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เลขานุการสำนักเรียนวัดอรุณ ฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีปริยัตยานุยุต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาวิมลมุนี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๓๒-๑๓๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook