พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช ,ดร.)


 
เกิด ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
อายุ ๔๖ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พรรษา ๒๓
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ., ศน.ม., ศษ.ด.


VIEW : 2,052

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร [1]
 รองเลขาธิการ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูปลัดกวีวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ ฐานานุกรมใน พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช ,ดร.)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook