พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ) | พระสังฆาธิการ

พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
มรณภาพ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดถ้ำวัฒนมงคล
ท้องที่ ระยอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,366

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล

มรณกาล


     พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๕๙ น. สิริอายุ ๖๗ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูปลัด
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมวัฒนมงคล [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง

ผู้แนะนำข้อมูล


ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook