พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๗
วัด วัดสุวรรณคีรี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ., ศศ.บ., ศน.ม.


VIEW : 2,832

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
 เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธรรมเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณเวที ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร ยวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook