พระมหาสิทธิการ (เยื้อน กลฺยาณธโร) | พระสังฆาธิการ

พระมหาสิทธิการ (เยื้อน กลฺยาณธโร)


 
อายุ ๙๐ ปี
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 3,118

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

มรณกาล


     พระมหาสิทธิการ (เยื้อน กลฺยาณธโร) มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๙ น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สิริอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสมุทรวชิราทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาสิทธิการ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๕๒-๑๕๓

ผู้แนะนำข้อมูล


นัฐชานนท์ พวงบุบผา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook