พระครูบุญกิจจานุกูล (ประพันธ์ กตปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระครูบุญกิจจานุกูล (ประพันธ์ กตปุญฺโญ)


 
เกิด ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๖
วัด วัดห้วยหลวง
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 650

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูบุญกิจจานุกูล มีนามเดิมว่า ประพันธ์ คูหา เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ บ้านห้วยหลวง เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โยมบิดา นายเสาร์ คูหา โยมมารดา นางนวล คูหา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วัดห้วยหลวง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสุวรรณสารโสภิต (หน่อคำ กวิวํโส) วัดห้วยหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์

    อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ พัทธสีมาวัดห้วยหลวง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสุวรรณสารโสภิต (หน่อคำ กวิวํโส) วัดห้วยหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิทักษ์วชิรธรรม (วิเชียร สุมโน) วัดป่าแดง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิรัชปัญญาธร (ประสิทธิ์ ปญฺญาธโร) วัดห้วยสัก เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดป่าตาลใต้

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลยางฮอม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะตำบลยางฮอม
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น พระวิปัสสนาจารย์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูบุญกิจจานุกูล [1]
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๕๐

ผู้แนะนำข้อมูล


ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook