พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต พิชิโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต พิชิโต ป.ธ.๗)


 
อายุ ๖๘ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดคูหาสวรรค์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, น.บ., ศษ.บ.


VIEW : 1,585

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง [3]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต ชิโต) ป.ธ. ๗ ศษ.บ. น.บ. วัดคูหาสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook