พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๒
วัด วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาโพธิวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า ทองดี สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
----
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖

ฝ่ายการศึกษา

เจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติวงศ์ ปริยัติวิธานธำรง กวีวงศดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook