พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)


 
อายุ ๕๑ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., ศศ.ม.


VIEW : 8,078

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชกิตติมงคล วิ. มีนามเดิมว่า กิตติชัย จันทร์วิเศษ เกิดที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกริก
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [3]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระกิตติวิมลเมธี [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชกิตติมงคล โสภณภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชกิตติมงคล วัดโสมนัสวิหาร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชกิตติมงคล ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๖
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
kittinako.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook