พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘


 
เกิด ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๙
วัด วัดบางโพโอมาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, ศน.บ., M.A.


VIEW : 2,257

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาสมัคร มหาวีโร มีนามเดิมว่า สมัคร วงศ์ละคร เกิดวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางซื่อ
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะเขตบางซื่อ
 เจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาสที่มา


วัดบางโพโอมาวาส


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook