พระครูประจักษ์วรคุณ (ขาว นีลวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูประจักษ์วรคุณ (ขาว นีลวณฺโณ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
วัด วัดประสพ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูประจักษ์วรคุณ มีนามเดิมว่า ขาว จันทร์มณี เป็นบุตรคนเดียวของนายแจ้ง นางพุ่ม จันทร์มณี เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ที่บ้านท่าทอง ถือว่าท่านเป็นคนกาญจนดิษฐ์โดยกำเนิด


บรรพชาอุปสมบท

     ชีวิตในวัยเด็ก ก็ได้อยู่กับพ่อแม่ที่บ้านในสวนตำบลท่าทอง จนกระทั่งอายุได้ ๑๕ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ วัดประสพ ตำบลท่าทอง และได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเรื่อยมา จนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ พัทธสีมาวัดประสพ ได้รับฉายา "นีลวณฺโณ"

     พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ณ สำนักเรียนวัดจันทาราม ตำบลท่าทอง จนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดประสพ
พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะหมวดท่าอุแท (เจ้าคณะตำบลท่าอุแท) และได้พ้นตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เพราะสับเปลี่ยนไปรับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าทอง
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๗  เป็น คณะกรรมการสงฆ์ องค์การสาธารณูการอำเภอกาญจนดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพราะได้ลาออก
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าทอง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประจำเขตตำบลท่าทอง

     หลวงพ่อขาว (พระครูประจักษ์วรคุณ) ได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมาย ท่านได้ปกครองวัดประสพ และวัดขนุนรวมเข้าด้วยกันมีเนื้อที่ ประมาณ ๒๘ ไร่ ในบริเวณดังกล่าวได้ตั้งโรงเรียนมัธยมตั้งแต่ ป.๕ ถึง ม.ศ. ๓ ในนามของวัด ชื่อ " โรงเรียนประจักษ์วิทยาคม " และได้ย้ายโรงเรียนประชาบาลวัดจันทาวาสมาตั้งที่วัดประสพ โดยให้ชื่อว่า " โรงเรียนวัดประสพ " ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นสถานที่ศึกษาของกุลบุตรธิดา ของชาวตำบลท่าทองและตำบลใกล้เคียง

มรณกาล


     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงพ่อขาว ได้ป่วยลงเนื่องจากโรคปอดอักเสบ ได้ทำการรักษา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จนอาการป่วยต่างๆ เริ่มดีขึ้น ท่านจึงได้เดินทางกลับยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม ไปอยู่วัดประสพได้ราว ๓ เดือนเศษ ท่านได้เกิดมีโรคอื่นแทรกแซง จึงได้มาทำการรักษาใหม่ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งในปอด ซึ่งสุดความสามารถของแพทย์ที่จะทำการรักษาให้หายได้ ท่านจึงเดินทางกลับวัดในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๕๑ โดยท่านนั่งขัดสมาธิมรณภาพ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูประจักษ์วรคุณ

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook