สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๔๕
วัด วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศษ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมี พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมี พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----
ได้รับรางวัลผู้บริหารและสนับสนุนสถานศึกษาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาดีเด่นของโลก ประจำปี ๒๕๕๔
ได้รับรางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้รับเข็มเสมาคุณูปการและเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาจีน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวิสุทธาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภาวนาวิกรม ธำรงสมถวิปัสสนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุสิฐ โสภิตศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุยุต วิสุทธิศาสนกิจวิธาน ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมมังคลาจารย์ ภาวนากิจวิธานโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ศรีศาสนกิจโกศล วิมลภาวนาวิกรม อุดมธรรมปฏิญาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


prachachat
รายชื่อคณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยาราม
ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook