พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนคำ อตฺตสนฺโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนคำ อตฺตสนฺโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
มรณภาพ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วัด วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 1,248

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูเวฬุวันพิทักษ์ มีนามเดิมว่า เขื่อนคำ น้อยสะปุ๋ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ บิดาชื่อ นายเปียง มารดาชื่อ นางกุย น้อยสะปุ๋ง บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๔ บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีพี่น้อง ๔ คน ซึ่งถึงแก่กรรมหมดแล้ว คือ ๑. พ่อจันทร์ น้อยสะปุ๋ง ๒. พ่อเขียว น้อยสะปุ๋ง ๓. พระครูเวฬุวันพิทักษ์ ๔. แม่มุก น้อยสะปุ๋ง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดฉางข้าวน้อยเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี พระครูพิศาลพุทธิธร วัดป่าซางงาม ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี พระครูพิทักษ์พลธรรม วัดป่าเหียง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีนวล อินฺทนนฺโท วัดช้างคำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเป็ง รตนรํสี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดพระพุทธบาทตากผ้า
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดพระพุทธบาทตากผ้า

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดม่อนมะหินศิลาธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะตำบลมะกอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอป่าซาง
พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอป่าซาง กิตติมศักดิ์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอป่าซาง
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ ๑

มรณกาล


     พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนคำ อตฺตสนฺโต ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลพุทธิธร
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูเวฬุวันพิทักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


เพจ วัดพระพุทธบาทตากผ้า
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ ๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook