พระณรงค์ สิริปุญฺโญ | พระสังฆาธิการ

พระณรงค์ สิริปุญฺโญ


 
เกิด ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๘
วัด วัดไชโย วรวิหาร
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 7,600

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระณรงค์ สิริปุญฺโญ มีนามเดิมว่า ณรงค์ อายุยง เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดมหานาม ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูบวรวุฒิชัย วัดไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิชัยคุณ วัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอดิศัยกิจจานุวัตร วัดไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกถอดจากสมณศักดิ์ [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไชโย พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑ ข, ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook