พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย ป.ธ.๗)


 
อายุ ๕๕ ปี
พรรษา ๓๔
วัด วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., อ.ม.


VIEW : 4,311

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร [1][2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓ [3]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิรินันทเมธี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชปัญญาโสภณ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook