พระธรรมเมธาภรณ์ (สนิท สุภาจาโร) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธาภรณ์ (สนิท สุภาจาโร)


 
เกิด ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๙๑
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดจันทน์กะพ้อ
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,091

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า สนิท ผอบขาว เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีเถาะ เป็นบุตรของนายเปี๊ยด และ นางกถิน มีชาติภูมิสถาน ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูงาม จนฺทวํโส วัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๙๑ ณ วัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูงาม จนฺทวํโส วัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเนียม เขมโก วัดปทุมทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทองก้อน วัดจันทน์กะพ้อ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สุภาจาโร มีความหมายว่า ผู้ประพฤติดีงาม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระธรรมเมธาภรณ์ (สนิท สุภาจาโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๒.๒๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     มีพิธีพระราชทานนำ้หลวงอาบศพ ณ ศาลากวีนิริมิต วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกศโถ ฉัตรเบญจา ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ำอาบศพ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลาหลวงประดับหน้าโกศ

     มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุลอยแบบปราสาทมอญ วัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโสภณ สุวิมลคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธมุนี ศรีธรรมโกศล พหลธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรศีลสมาจารวัตร ธรรมปริยัติ กิจจานุกิจปาพจนวิภูษิตคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๑๑ ง, ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๒

ผู้แนะนำข้อมูล


พุฒิเมธ เล็กสุวรรณกุล : รวบรวม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook