พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร)


 
เกิด ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๕
วัด วัดบ่อ
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ่อ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติวรานุวัตร [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook