พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร)


 
เกิด ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๕
มรณภาพ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดบ่อ
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 1,197

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ่อ
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ่อ กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร) มรณภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๕ น. สิริอายุ ๘๐ ปี ๑ เดือน ๔ วัน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติวรานุวัตร [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑๔
facebook พระครูกิตติวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบ่อ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
วัดบ่อ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook