พระโสภณวชิรากร (สมใจ ธมฺมสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระโสภณวชิรากร (สมใจ ธมฺมสาโร)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๔
วัด วัดเพชรวราราม
ท้องที่ เพชรบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,722

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูโสภณวัชรคุณ
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณวชิรากร [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะธรรมยุต
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๑
facebook พระครูโสภณวัชรคุณ วัดเพชรวราราม
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) และภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook