พระวัชรญาณมุนี วิ. (เทียนชัย ชยทีโป) | พระสังฆาธิการ

พระวัชรญาณมุนี วิ. (เทียนชัย ชยทีโป)


 
อายุ ๔๕ ปี
พรรษา ๒๕
วัด วัดนรนาถสุนทริการาม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,903

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1][2]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวัชรญาณมุนี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๔
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook