พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๗
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ.


VIEW : 9,924

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมโมลี มีนามเดิม สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

     บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๐๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเกาะ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง [4]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [5]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น แม่กองบาลีสนามหลวง [6]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์ [7]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิญาณวงศ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรธรรมปฏิบัติ ปริยัติวิธานวิศิษฐ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [11]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
6. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการ แม่กองบาลีสนามหลวง
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๒
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๘
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒
10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๓
11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๘ ข, ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม เรื่อง สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook