พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๓
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ.

ชาติภูมิ


     พระพรหมโมลี มีนามเดิม สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

     บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๐๗ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดเกาะ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พ.ศ.๒๕๒๗ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕
 กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น แม่กองบาลีสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิญาณวงศ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรธรรมปฏิบัติ ปริยัติวิธานวิศิษฐ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook