พระวิสุทธิวชิรวิมล (ชายแดน สีลสุทฺโธ) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวชิรวิมล (ชายแดน สีลสุทฺโธ)


 
เกิด ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓
พรรษา ๓๔
วัด วัดสามัคคีบุญญาราม
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 2,690

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวิสุทธิวชิรวิมล มีนามเดิมว่า ชายแดน สุภาพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โยมบิดาชื่อ นายแก้ว สุภาพงษ์ มีพี่น้องทั้งหมดรวม ๙ คน เป็นหญิง ๘ คน ท่านเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว มีชื่อตามลำดับดังนี้  นางเสถียร วรรณาราม แม่ชีปาน สุภาพงษ์ นางสมภาร สุภาพงษ์ นางวิมาล สุภาพงษ์ พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ (นายชายแดน สุภาพงษ์) นางหนูแหวน ป้องคำสิงห์ นางพวงเพชร แสงสุวรรณ นางคนึงจิต สุภาพงษ์ นางนิตยา สุภาพงษ์


อุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๓๔ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมี พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวราลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า สีลสุทฺโธ อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๗ โรงเรียนชุมชนดงเย็น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ โรงเรียนดงเย็นพรหมประชาสรรค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง (ธรรมยุต) แห่งที่ ๕ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสังฆรักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูวิสุทธิศีลคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิวชิรวิมล [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง (ธรรมยุต) จำนวน ๒ แห่ง
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๑
เว็บ-พระ

ผู้แนะนำข้อมูล


ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook