พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๖
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,842

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมดิลก มีนามเดิมว่า เอื้อน กลิ่นสาลี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดมหาพล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจ้าอธิการพัฒน์ ติสฺสสุวณฺโณ วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคต โฆสิโต วัดมหาพล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดตะโหนด เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๖ จบ ปริญญาโท สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา จาก มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๙ จบ ปริญญาเอก สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา จาก มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา วรวิหาร

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองหัวหน้าฝึกอบรมพระธรรมทูต
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น รองประธานคณะพระธรรมจาริก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติบดี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติบดี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ บวรศีลสมาจาร สุวิธานศาสนกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดให้ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต [6]
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอน สมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๓
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ [จำนวน ๗ รูป ๑. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) ฯลฯ] , เล่ม ๑๓๕, ตอนที่ ๑๕ ข, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑, หน้า ๑
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี)], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๑๑ ข, ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖
wikipedia


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook