พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)


 
เกิด ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๔
วัด วัดสวนแก้ว
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,753

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมนิเทศ มีนามเดิมว่า พยอม จั่นเพชร เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลธรรมพาที [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมนิเทศ พิเศษกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook