พระเมธีวัชราจารย์ (วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเมธีวัชราจารย์ (วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔)


 
อายุ ๖๖ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดกลาง
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., ศศ.ม., ปร.ด.


VIEW : 3,882

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง [4]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูวรธรรมธัช
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวัชราจารย์ [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวรธรรมธัช วัดสว่างคงคา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระครูวรธรรมธัช ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวรธรรมธัช วัดสว่างคงคา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๐

ผู้แนะนำข้อมูล


Supakit Sukthong


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook