พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๕๐
วัด วัดราชคฤห์ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 6,548

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวิสุทธิโสภณ มีนามเดิมว่า เฉลา ต๊ะทองด้วง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ บิดาชื่อ นายแก้ว ต๊ะทองด้วง มารดาชื่อ นางสำราญ ต๊ะทองด้วง บ้าน เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสระบุรี


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระครูวิมลสมณวัตร (คำ) วัดสูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสระบุรี โดยมี พระสมณวัตรวิมล วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาสินธุ์ วัดไผ่ล้อม ตำบลสวนดอก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปุญญาภิรมย์ (ถนอม ปริปุณฺโณ) ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ [3]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดโคกกระท้อน จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียน วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรมและประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น กรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๑  เป็น พระวิทยากรและเป็นเลขานุการอบรมบาลีก่อนสอบ ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐  เป็น พระวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ ป.ธ.๓ ณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๓  เป็น เลขานุการแผนกบาลี สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง นำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่ วัดบูรพาภิการาม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕  เป็น กรรมการและเลขานุการสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖  เป็น รองผู้อำนวยการแผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมวัดราชคฤห์วรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีสุตาภรณ์ [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโสภณ วิมลวรธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดราชคฤห์ ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะภาค ๒
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๖
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
วัดราชคฤห์วรวิหาร

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook