พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๐
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 8,336

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง [3]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีกิตติโสภณ [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet
นารา เทพนุภา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook