พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดทินกรนิมิต
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,158

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวโรดม มีนามเดิมว่า สมเกียรติ คงจตุพร เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่บ้านสำนักตะโก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวัยเยาว์ เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาล แต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจน ทำให้ท่านไม่ได้เรียนต่อ ต้องลาออกจากการเรียนมาช่วยครอบครัวทำงานหาเลี้ยงชีพ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ วัดสระทอง ตำบลคอนฉิม อำเภอพล (ปัจจุบันแยกออกเป็น อำเภอแวงใหญ่) จังหวัดขอนแก่น มีพระราชสารธรรมมุนี (กัณหา ปภัสสมหาเถร) วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จันทสิริ) วัดสุทัศน เทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมญาณมุนี (บุนนาค ชินวังโส) วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี เป็นพระอุนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดสระทอง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น กรรมการนำประโยคบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ ในจังหวัดต่างๆ ตามส่วนภูมิภาค

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระธรรมทูตหน่วยจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น สมาชิกสภาพระธรรมกถึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

มรณกาล


     พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙) มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยโรคชราภาพ ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลญาณโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติโมลี ศีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรวรนายก ดิลกกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๔
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
ข่าวสด มงคลข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook