พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๘
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม.


VIEW : 10,329

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสุธี มีนามเดิมว่า สายชล คงสมโอษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดไทรงาม ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูเขมาภิรมย์ วัดไทรงาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวโรทัยวิทิต วัดอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆรักษ์เฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ญาณโสภณ วิมลศีลขันธสุนทร บวรมหาคณาธิการนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณปริยัติเวที [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ฐานิสสรวรฐายีศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook