พระราชมงคลวชิราภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวชิราภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ)


 
เกิด ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๑๐๕ ปี
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
พรรษา ๘๓
มรณภาพ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
วัด วัดอภัยเขตตาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 3,810

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชมงคลวชิราภรณ์ มีนามเดิมว่า ประพันธ์ คงเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะแม (ถ้านับตามปัจจุบันจะตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๓ ในสมัยนั้นเปลี่ยนศักราชเดือนเมษายน) เป็นบุตรของนายจันทร์ - นางหวน คงเจริญ กำเนิด ณ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน เป็นชาย ๔ คนหญิง ๓ คนท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ของครอบครัว ต่อมาเมื่อท่านอายุได้ ๗ ขวบ โยมบิดา-มารดาก็ได้เสียชีวิตลง นับว่าเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง

     ในวัยปฐมได้เรียนหนังสืออักขระสมัยในสำนักพ่อท่านมี อินฺทมุนี วัดโพธิ์ไทรงาม พระเถระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้น ต่อมาเมื่ออายุโตขึ้นมาอีกหน่อยเข้าเกณฑ์วัยเรียนตามข้อกำหนดของรัฐบาล โดยพี่ชายคนโตของท่าน (อาจารย์จรัส คงเจริญ) ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาญจนดิษฐ์ ก็ได้พาท่านไปศึกษาต่อจนจบชั้น ป.๕ ณ โรงเรียนบ้านกาญจนดิษฐ์ และได้เรียนชกมวย กระบี่-กระบอง ด้วย ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็ได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยทางบ้านประกอบสัมมาอาชีพทางด้านกสิกรรม โดยทำน้ำตาลจากต้นโตนด เลี้ยงวัวเลี้ยงควายในทุ่งนาสารนั้นจนอายุครบอุปสมบท


อุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๒๑ ปีเศษ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง เวลา ๑๔.๓๕ น. ณ พัทธสีมาวัดนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูอภัยเขตนิคม (เซ่ง อภโย) วัดบ้านส้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการรุ่ม อิสฺสรมุนี วัดควนสุบรรณ (ขณะจำพรรษา ณ วัดนาสาร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูลอย เจตฺสิกาโร วัดเวียงสระ (ขณะจำพรรษา ณ วัดนาสาร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “สุจิณโณ” แปลว่า ผู้ประพฤติดีแล้ว


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดนาสาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ความรู้ ธรรมวินัยชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กทม.
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ความรู้ชั้น จูฬอาภิธรรมมิกตรี สำนักเรียนอภิธรรมสถานวัดระฆังโฆสิตารามฯ กทม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น กรรมการสงฆ์อำเภอบ้านนาสาร ในตำแหน่งองค์การสาธารณูปการอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะตำบลนาสาร
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดอภัยเขตตาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

เล่าเรื่อง

     นับตั้งแต่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ท่านเป็นพระทีงคงแก่พระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นพระนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เริ่มจากศึกษาด้านธรรมะ ตามรอยองค์พระศาสดา ต่อมาได้เดินทางไปเมืองหลวง โดยไปศึกษาวิปัสนากรรมฐาน กับ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร จนสำเร็จกระบวนวิชา โดยมีพระสหธรรมิกรุ่นพี่ ตรวจสภาวะจิต ซึ่งเป็นพระชาวมอญ คือ พระราชอุดมมงคล (เอหม่อง อุตฺตโม หรือ หลวงพ่ออุตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี และต่อมาท่านก็เดินธุดงค์อยู่ช่วงหนึ่งจนเข้าใจถึงแก่นแท้ ต่อมาได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดอภัยเขตตาราม ซึ่งเป็นวัดที่ พระครูอภัยเขตนิคม (เซ่ง อภโย) อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดบ้านส้อง พระอุปัชฌาย์จารย์ของท่านได้สร้างไว้ และได้เป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ ตราบจนถึงปัจจุบันนี้

     ท่านเป็นพระนักพัฒนา ได้ดำเนินการงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ดีงามของคณะสงฆ์และการพระศาสนา ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยความร่วมมือในการทำงานของคณะสงฆ์ ได้วางแบบแผนเป็นรากฐานการดำเนินงานไว้จนถึงปัจจุบัน ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีอายุและพรรษายืนยาว เป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวาง คุณธรรมในตัวท่านที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างคือ อุเบกขา การวางเฉย สมถะ ความสะอาดเรียบร้อย และ ความประหยัดมัธยัสถ์ ปัจจุบันท่านมีสุขภาพร่วงโรยตามวัย มีภาพจำคือ ท่านจะมีไม่เท้าอยู่ ๑ ด้าม ไว้พกพาค้ำยันช่วยเวลาเดินไปไหนมาไหน นับว่าท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถนั่งรับแขกสาธุชนที่ไปกราบไหว้บูชา ท่านมีเมตตาธรรมสูงมาก ไม่เลือกชั้นวรรณะ สามารถเข้าพบสนทนาธรรมและเรื่องต่างๆได้ทุกเพศ ทุกวัย ท่านมีความจำที่แม่นมาก ยังปฏิบัติกิจโดยการกวาดลานวัดเป็นประจำ เห็นได้จากความสะอาดเรียบร้อยภายในวัดท่าน และความสะอาดของกุฏิที่ท่านพักจำพรรษาของท่าน

มรณกาล


     พระราชมงคลวชิราภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตรงกับ วันขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๔ ปีเถาะ เวลาเย็น ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดอภัยเขตตาราม ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิริอายุ ๑๐๕ ปี ๑ เดือน ๒ วัน พรรษา ๘๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูอภัยเขตนิคม (เซ่ง อภโย) เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดบ้านส้อง
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูพิศาลคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลวชิราภรณ์ บวรพัฒนานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง/เผยแพร่
นายธนพล คงดี : ให้คำแนะนำและร่วมศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ธนพงศ์ ทองสุข : ให้คำแนะนำและร่วมศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข
สหเมธัส คุ้มประยูร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook