พระครูสารปิยธรรม (สุริยา ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูสารปิยธรรม (สุริยา ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)


 
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
พรรษา ๓๗
วัด วัดสะอาด
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 801

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดสะอาด ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูพิเศษสารกิจ วัดโพธิ์กลาง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาเจริญ เตชปญฺโญ วัดโพธิ์กลาง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาไพบูลย์ ทิวากโร วัดโพธิ์กลาง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสะอาด สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดโพธิ์กลาง สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสะอาด
 รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูสารปิยธรรม

ที่มา


สำนักงานเจ้าคณะอภเภอมัญจาคีรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook