พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๔
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 7,050

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปฏิภาณกวี มีนามเดิมว่า บุญมา คำปลื้ม เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ บ้านดอนต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ พัน โยมมารดาชื่อ สำเนียง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูอินทคุณากร (ชุ่ม) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) (เมื่อครั้งยังเป็น พระธรรมปิฎก) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ

ฝ่ายการศึกษา

รองอาจารย์ใหญ่สำนักเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธรรมวาที [1]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณมุนี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปฏิภาณกวี สุธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๒๘-๑๒๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook