พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
พรรษา ๖๑
วัด วัดธาตุกุดกว้าง
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


VIEW : 1,116

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปริยัติสารสุนทร มีนามเดิมว่า สุธรรม บัวภา เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


อุปสมบท

     อุปสมบท อายุ ๒๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดธาตุกุดกว้าง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูสารกิจวิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์วิราช วิราคจิตฺโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาเฉลิม ธมฺมปาโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง (ภูริผดุง)
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนจังหวัดขอนแก่น (วัดธาตุกุดกว้าง)
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนจังหวัดขอนแก่น (วัดธาตุกุดกว้าง)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนจังหวัดขอนแก่น (วัดธาตุกุดกว้าง)
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนจังหวัดขอนแก่น (วัดธาตุกุดกว้าง)
พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ประธานสอบธรรมศึกษาสนามหลวง เขตสอบที่ ๑๑ วัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระวิปัสสนาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วัดธาตุกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระธรรมทูต

งานพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เข้ารับการอบรมพระนักเผยแผ่ จากจิตตภาวันวิทยาลัยและมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เข้ารับการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก บาลี จากวัดปากน้ำภาษาเจริญ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ดำเนินการจัดชื้อที่ดิน นส.๓ก เลขที่ ๔๐๕ รวมเนื้อที่ ๑ ไร ๕๐ ตารางวา ไว้เป็นสมบัติธรณีสงฆ์ วัดธาตุกุดกว้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เป็นเจ้าภาพหน้าบันศาลาการเปรียญหลังเก่า ด้านทางทิศใต้
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ดำเนินการจัดชื้อที่ดิน นส.๓ก เลขที่ ๔๐๓ รวมเนื้อที่ ๑ ไร่ ๕๐ ตารางวา ไว้เป็นสมบัติธรณีสงฆ์ของวัดธาตุกุดกว้าง จากบริษัทธนาวิวัฒนแอร์โชติเวท จำกัด โดยนายกิตติทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ซื้อถวายวัดธาตุกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงรัววัดธาตุกุดกว้าง ด้านทางทิศตะวันออก วางฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเอวขันอิฐแดงและศิลาแลงช่องบรรจุอัฐิสองชั้นพร้อมถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เป็นเจ้าภาพประตูกระจกบานเลื่อนศาลาการเปรียญหลังเก่า ด้านทิศเหนือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง จำนวน ๑๐ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง จำนวน ๑๒ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่แบบครึ่งไม้ครึ่งปูนสองชั้น จำนวน ๘ ห้อง ไว้ซึ่งศาสนสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่แบบปูนสองชั้น จำนวน ๑๐ ห้อง ไว้ซึ่งศาสนสมบัติ ในบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่แบบทรงไทยล้านนา ขนาด ๗๐ x ๓๐ เมตร เป็นการรักษาไว้ซึ่งศาสนสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและใช้ประโยชน์ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการทาสีกำแพงรัวอุโบสถ หน้าต่าง ประตู อุโบสถหลังใหญ่ ของวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการถมดินปรับพื้นดิน จำนวน ๑๐ รถ และเทพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าศาลาการเปรียญหลังเก่า จำนวน ๒๐ คิว ของวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการทาสีเมรุ เปลี่ยนประตูม้วนเหล็กทางด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศใต้ของวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการถมดินปรับพื้นดิน และเทพื้นคอนกรีตบริเวณถนนซุ้มประตูหน้าวัด จำนวน ๑๐ คิว ของวัดธาตุกุดกว้าง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑๕ ห้อง ไว้เป็นสมบัติธรณีสงฆ์ของวัดธาตุกุดกว้าง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติสารสุนทร
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
wtkk.000webhostapp.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook