พระปริยัติกิจวิธาน (สมวงศ์ สีลภูสิโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระปริยัติกิจวิธาน (สมวงศ์ สีลภูสิโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๔๙
วัด วัดชัยภูมิวนาราม
ท้องที่ ชัยภูมิ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 2,671

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระปริยัติกิจวิธาน มีนามเดิมว่า สมวงษ์ ประภาสโนบล เกิดเมือวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ บิดาชื่อ นายแกร ประภาสโนบล มารดาชื่อ นางสังวาล ประภาสโนบล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๓ ปี ณ วัดสาลิกา ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระครูพิสิษฎภัทรธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโพธิวุฒิคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สนธิ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล วัดสาลิกา
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองสังข์
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ครูสอนปริยัติรรม ประจำสำนักวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม ประจำวัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดทรงศิลา
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้ดำเนินการเปิดหน่วยวิทยบริการ มจร. ณ วัดชัยภูมิวนาราม
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดชัยภูมิวนาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติกิจวิธาน [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๖๙
pukmudmuangthai.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook