พระวุฒิสารโสภณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) | พระสังฆาธิการ

พระวุฒิสารโสภณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)


 
อายุ ๕๗ ปี
พรรษา ๓๔
วัด วัดพิศาลรัญญาวาส
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ปวท., ศน.บ., ศษ.ม.


VIEW : 3,153

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [4]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูไพบูลย์พัฒนาทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวุฒิสารโสภณ [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูไพบูลย์พัฒนาทร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูไพบูลย์พัฒนาทร วัดพิศาลรัญญาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต)
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๖๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook