พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๘
วัด วัดไร่ขิง
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 8,125

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรานุวัตร มีนามเดิมว่า แย้ม อินทร์กรุงเก่า เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ บิดาชื่อ นายหยวก อินทร์กรุงเก่า มารดาชื่อ นางทวี ศรีบุญรอด ณ บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ พัทธสีมาวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระปัญญาวิมลมุนี (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เจ้าคณะรอง หิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ พัทธสีมาวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระปฐมนคราภิรักษ์ (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระธรรมเสนานี) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาปราณี อินฺทวํโส ป.ธ.๓ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระพิมลสมณคุณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระอธิการบุญธรรม จารุวณฺโณ วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูอุปจิตบุญวัฒน์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "กิตฺตินฺธโร"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.) สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยทองสุข
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ (ประเภทวิสามัญ)
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดรางไทร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น วิทยากรอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ชั้นตรี โท เอก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น วิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ของภาค ๑๔ ณ สนามอบรมวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น คณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น หัวหน้ากองงานเลขานุการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองประธานจัดสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

งานเผยแผ่

รองประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗  เป็น ประธานหน่วยอบรมประชาชนอำเภอพุทธมณฑล
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองประธานพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูโสภณปัญญาวุธ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธํารง อุบาลีวงศพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจวิธาน สีลสมาจารธำรง อุบาลีวงศวราภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๑
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook