พระสังฆาธิการ ���������๑๓ | พระสังฆาธิการ

���������๑๓


พระครูนิวิฐกิจจานุกูล
(ธงชัย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมทัต
(ประสิทธิ์ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสิริภิญโญภาส
(ภิญญู ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกนอก
รายละเอียด


พระครูโสภณวิริยคุณ
(ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน
รายละเอียด


พระครูวิมลสิริธรรม
(สถิตย์)
เจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมานุสิฐ
(จันทร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภัทรกิจจานุกิจ
(เสมอ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโกศลกิจจานุสิฐ
(สมบัติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภัทรกวีวัฒน์
(คำรณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวศินปริยัตยากร
(สมภูมิ สมจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดไก่เตี้ย
รายละเอียด


พระครูธีรธรรมาภรณ์
(ธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์
(สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรวุฒิพิศาล
(สายัณห์ สุญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสีลคุณสโมธาน
(วลิขิต กิจฺจมโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปทุมนันทสาร
(บัว)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลถิรธรรม
(สมพร ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดบุคคโล
รายละเอียด


พระครูอุดมจารุวรรณ
(คำไล้ จารุวํโส ,ดร.)
เจ้าคณะเขตมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
รายละเอียด


พระครูประภัสสรสุตกิจ
(เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
เลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิธานสุตสุนทร
(มานิตย์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม
(วีระวัฒน์ ฐิตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดคู้บอน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook