พระสังฆาธิการ ���������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������๒


พระครูสุนทรรัตนวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระครูพิพิธวรกิจจานุการ
(มานิตย์ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูวิธานธรรมศาสน์
(ธีราภิสุทธิ์)
เลขานุการเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
รายละเอียด


พระครูวิทูรสุนทรกิจ
(ชาญณรงค์ ติกฺขญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลา
รายละเอียด


พระครูศรีวิรุฬหกิจ
(วสันต์ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
รายละเอียด


พระครูอนุสิฐวัชรธรรม
(ถวิล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วงแค
รายละเอียด


พระครูเกษมปริยัตยาทร
(ชลภัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
รายละเอียด


พระครูเขมาภิวุฒิ
(สังเวียน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูจันทสโรทัย
(สุรินทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรสังฆกิจ
(กมล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุขใจ
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
(สมเกียรติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูสุกิจจาภิรม
(นิพนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูโอภาสจริยานุวัตร
(สมคิด)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ
รายละเอียด


พระครูสุกิจธรรมานุวัตร
(ไพโรจน์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
รายละเอียด


พระครูพิมลวรานุกิจ
(วสันต์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุมทอง
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจจานุยุต
(บุญธรรม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูอาทรปริยัติธำรง
(วิสุทธิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
รายละเอียด


พระครูอาทรวิหารานุวัตร
(สมบูรณ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
รายละเอียด


พระครูสกลกิจวิธาน
(กล้า อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดเลา
รายละเอียด


พระครูสถิตวราทร
(ชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook