พระสังฆาธิการ | พระสังฆาธิการ


พระครูศรีวชิราทร
(มนตรี กมโล ป.ธ.๖)
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระครูภาวนาคุณวิเทศ
(กฤตสกล)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
รายละเอียด


พระครูภาวนาญาณวิเทศ
(รณรวี รวิปโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญาวิเทศ
(บัวสาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ
(ชัชวาล ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระครูวิเทศจินดาภรณ์
(ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์คุณวิเทศ
(สมชาย สุคนฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจาการ์ต้า
รายละเอียด


พระครูวรญาณวิเทศ
(พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครบริสเบน
รายละเอียด


พระครูภาวนาชาครวิเทศ
(ชาติชาย ชาคโร)
เจ้าอาวาสวัดภาวนาปาล์มบีช
รายละเอียด


พระครูธีรญาณวิเทศ
(ประดิษฐ์ อริญฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสุมาตรา
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน
(ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย
รายละเอียด


พระครูพุทธิธรรมวิเทศ
(พรพิทักษ์ พุทฺธิญาโณ)
วัดพุทธวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูสุตญาณวิเทศ
(ทูลถวาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศจิรธรรม
(จำเนียร จิรสทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมรังษี
(ชน ชุติมนฺโต)
ประธานสงฆ์วัดไทยมิวนิค
รายละเอียด


พระครูไพศาลศาสนกิจวิเทศ
(สมพงษ์ กนฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทยออสเตรียธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศวิริยคุณ
(อดิเรก อารทฺธวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์
รายละเอียด


พระครูวรธรรมวิเทศ
(นิคม วรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม
รายละเอียด


พระครูวิเทศสีลคุณ
(สมโภช)
เจ้าอาวาสวัดนครธรรม
รายละเอียด


พระครูวิเทศวิหารธรรม
(สมชัย อกฺกโชโต)
ประธานสมาคมวัดพุทธวิหาร เอชาลองส์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook