พระสังฆาธิการ | พระสังฆาธิการ


พระวิเทศธรรมญาณ วิ.
(สุนารดี ชินธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบุโรพุทโธ
รายละเอียด


พระสุธรรมวงศ์ วิ.
(ฟาบตอง ธมฺมวํโส)
เจ้าอาวาสวัดอภิสุญญตาราม
รายละเอียด


พระชินวงศ์วราภรณ์
(สมคิด ปรินนฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระรัตนรังษี
(แสงหล้า ธมฺมสิริ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง
รายละเอียด


พระมหาสิทธิวิเทศ
(สิทธิผล สิทธิผโล)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำนิวซีแลนด์
รายละเอียด


พระวิเทศธรรมาภรณ์
(บัณฑิต วรปญฺโญ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศ์วิเทศ
(สุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส)
เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร
รายละเอียด


พระวิเทศธรรมวงศ์
(หิรัญกันติ สุมนติสฺโส)
เจ้าอาวาสวัดญามิญุรีพุทธวิหาร
รายละเอียด


พระสิริวัฒนวิเทศ
(สมาน ปสนฺนจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศ์
(สุทธานันทะ วิสุทฺธิวํโส)
เจ้าอาวาสวัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ
(พัฒน์)
เจ้าคณะอำเภอเปิ้นดัง
วัดดำรงรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ
(หาญชัย อาสภกนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอซี่
รายละเอียด


พระครูศรีธีรวิเทศ
(สายรุ้ง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปารีส
รายละเอียด


พระครูศรีภาวนาวิเทศ
(บุญชู ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศญาณวิมล
(ประมวล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
(คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ตี๋ ปิยสีโล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมฟิลแลนด์
รายละเอียด


พระครูวชิรชยาทร
(บุญลือ วชิรเมธี ป.ธ.๕)
วัดชัยมงคลวราราม
รายละเอียด


พระครูปทีปธรรมาภรณ์
(บุปผา ทีปธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดวชิรธรรมปทีป
รายละเอียด


พระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศ
(สุรีย์ สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพุทธวิหารเอชาลองส์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook