พระสังฆาธิการ ������������������������������ | พระสังฆาธิการ

������������������������������


พระมงคลปริยัติกิจ
(อำพล อมฺพโล ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดแสนสุข
รายละเอียด


พระอุดมบัณฑิต
(สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุดมปรีชาญาณ
(กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
รองเจ้าคณะภาค ๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปรีชามงคลญาณ
(ปรีชา วฑฺฒนชโย ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสุตาคม
(สิทธิชัย อติธมฺโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสิทธิการ
(ศักดิ์ชาย กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวชิรากร
(สมบัติ ญาณวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลปัญญาภรณ์
(ชวณรงค์ ปญฺญาชโว ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเมธาวัฒน์
(ชวน จนฺทูปโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลธรรมวิธาน
(สำเร็จ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดทองเนียม
รายละเอียด


พระมงคลปริยัติสุธี
(ประพันธ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสุทธิวงศ์
(ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติมงคล
(นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดลำผักชี
รายละเอียด


พระอุดมวรญาณ
(สุวิทย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี
รายละเอียด


พระมงคลรัตนาภรณ์
(จันทร์แก้ว จนฺทรตโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม
รายละเอียด


พระสิทธิศีลการ
(ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะเขตทุ่งครุ
เจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
รายละเอียด


พระปริยัติวโรปการ
(ดำเนิน จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีคัมภีรญาณ
(มานิต วิริยธโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติสุธี
(ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีศาสนโมลี
(สุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook