พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูสิริธรรมานุรักษ์
(สุพจน์)
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมสาร
(ไชยา สิริธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูอาคมสุนทร
(ชวลิต อุลิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์สังฆาราม
(จิรวัฒน์ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาจารย์
(บัณฑิต จกฺกวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูโฆสิตวีรธรรม
(สว่าง อคฺควีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมภาณ
(มานพ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอมรวิชัย
(อำนวย วราสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอุดมพัฒนคุณ
(นิพนธ์)
เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์
รายละเอียด


พระครูสุภัทรสีลคุณ
(สุทิน)
เจ้าอาวาสวัดพิชัย
รายละเอียด


พระครูอนุกูลพัฒนกิจ
(ดรุณ สุนฺทราจาโร)
เจ้าคณะแขวงคลองเตย
เจ้าอาวาสวัดภาษี
รายละเอียด


พระครูวิมลสุตวัฒน์
(ณรงค์ ชยาลงฺกาโร)
ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิธานกิจจาทร
เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ
(เชาวลิต)
เจ้าอาวาสวัดรางบัว
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ
(โอภาส โอภาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุธีปัญญาวุธ
(จำนงค์ ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสถิตปัญญาภรณ์
(ลำใย ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ศุภกิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูพิจิตรพัฒนวิธาน
(ชัยวัฒน์ วฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูปทุมโชติวัฒน์
(เจริญ)
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook