พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูสิริวัฒนกร
(เริ่ม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
รายละเอียด


พระครูโสภณพิหารกิจ
(สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
รายละเอียด


พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
รายละเอียด


พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์
(น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระครูกิตติธรรมานันท์
(สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
รายละเอียด


พระครูสุจิตตาภรณ์
(สมเจต)
เจ้าอาวาสวัดนก
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูประทีปธรรมรัต
(ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูโกวิทสิริวัฒน์
(สงกา)
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญญาทร
(มนัส)
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวีราภรณ์
(สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูญาณกิจจาทร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมานุกูล
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
รายละเอียด


พระครูกิตตินันทคุณ
(กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมาทร
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปิยศีลาภรณ์
(จำปี)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระครูสุตจันทวงศ์
(สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรจริยาภิรม
(สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาธาร
(ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook