พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์
(จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
รายละเอียด


พระครูพัฒนการโกวิท
(เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
รายละเอียด


พระครูสถิตวรานุศาสก์
(บุญชู เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
รายละเอียด


พระครูสุนทรกิจจานุวัตร
(สมพงษ์ ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดทองสัมฤทธิ์
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนกร
(เริ่ม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
รายละเอียด


พระครูโสภณพิหารกิจ
(สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
รายละเอียด


พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
รายละเอียด


พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์
(น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระครูกิตติธรรมานันท์
(สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมารักษ์
(จำรูญ ฐานิสฺโร)
เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
รายละเอียด


พระครูสุจิตตาภรณ์
(สมเจต)
เจ้าอาวาสวัดนก
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูประทีปธรรมรัต
(ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูโกวิทสิริวัฒน์
(สงกา)
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญญาทร
(มนัส)
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวีราภรณ์
(สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาทร
(องอาจ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูธรรมรัตนวิมล
(ทองใบ)
เจ้าอาวาสวัดสีกัน
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมานุกูล
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook