พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูพิมลวรานุกิจ
(วสันต์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุมทอง
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจจานุยุต
(บุญธรรม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูอาทรปริยัติธำรง
(วิสุทธิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
รายละเอียด


พระครูอาทรวิหารานุวัตร
(สมบูรณ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
รายละเอียด


พระครูสกลกิจวิธาน
(กล้า อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดเลา
รายละเอียด


พระครูสถิตวราทร
(ชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
รายละเอียด


พระครูอาทรศิริวงศ์
(พงษ์พัฒน์ มารชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระครูอาทรสิทธิการ
(วุทธิชัย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูวิธานพัฒนาทร
(ปรีชา)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูอาทรกิจจานุกิจ
(อภิเศก สีลเตโช)
เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิหารกิจจาทร
(ธนเดช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมานุศาสก์
(เสถียร)
เจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตวิสุทธิธรรม
(ติ๊บ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาสารบัณฑิต
(เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิจัยภัทรบัณฑิต
(ลี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนายโรง
รายละเอียด


พระครูโสภณกิจจานุกิจ
(เฉลิมพล ฐิตพโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูสุทธิการโกศล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดิสหงษาราม
รายละเอียด


พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ
(เทพดรุณ ฐานเทโว)
เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
รายละเอียด


พระครูอาทรกุศลกิจ
(ทองคำ อินฺทโชโต)
เลขานุการเจ้าคณะแขวงสายไหม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
รายละเอียด


พระครูวิธานวรานุกูล
(ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook